GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole:

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky: ID DS gm645sz, emailem na adrese: hssilherovice.cz nebo poštou na adrese: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., Dolní 356, 747 15 Šilheřovice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Dagmar Tomanová, tel. č. +420 595 054 106/ kl. 119, email: tomanova@hssilherovice.cz, k zastižení v kanceláři č. A 206 každý  den od 9:10  do 9:30 hodin.

Jmenovaným pověřencem v zastoupení je Ing. Jana Galejová, tel. č. +420 595 054 106/ kl. 120, email: galejovaj@hssilherovice.cz, k zastižení v kanceláři č. B 162 každý  den od 9:10  do 9:30 hodin.

 

Zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend:

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením předávají CZVV, MŠMT, KÚ – Moravskoslezský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu atd.

 

Sledujte nás na Instagramu