Přijímací řízení

Právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 2. 2022

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina pro školství), ve znění účinném od 30. 6. 2022

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2021

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2020 

Opatření obecné povahy – přijímací řízení pro cizince podle Lex Ukrajina, ve znění účinném od 27. 10. 2022  

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 

Kritéria přijetí ke studiu na obory studia s maturitní zkouškou – přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přehled oborů s maturitní zkouškouPočet přijímaných uchazečů
65-42-M/01 Hotelnictví60
65-42-M/02 Cestovní ruch30
53-41-M/02 Nutriční asistent30
29-42-M/01 Analýza potravin30
64-41-L/51 Podnikání24

65-42-M/01 Hotelnictví, 53-41-M/02 Nutriční asistent, 29-42-M/01 Analýza potravin, 65-42-M/02 Cestovní ruch

 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy bez známky nedostatečná v 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
 • průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor (kromě uchazečů o obor Cestovní ruch)
 • jednotná přijímací zkouška – test z ČJ a MA
 • Přihláška

Nástavbový obor: 65-41-L/51 Podnikání

 • zájem o obor
 • vyučen v oboru, výuční list předložit v září 2023, prospěch za 2. pololetí  2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku bez známky dostatečná a nedostatečná
 • jednotná přijímací zkouška – test z ČJ a MA
 • Přihláška

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

V rámci přijímacího řízení se konají přijímací zkoušky – jednotné testy z ČJ a MA v rozsahu stanoveném RVP pro ZŠ. JPZ budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)Počet bodů
Test z českého jazyka a literaturyMax. 50
Test z matematikyMax. 50

Časový rozvrh konání jednotných přijímacích zkoušek v roce 2022/2023

Celkem bodů z JPZ max. 100 bodů

Testy se konají v termínech: 

 • 13.4.2023 – pro školu na 1. místě v přihlášce
 • 14.4.2023 – pro školu na 2. místě v přihlášce

Náhradní termín:                   

 • 10.5.2023
 • 11.5.2023

Jednotné přijímací zkoušky se v dalších kolech přijímacího řízení nekonají.

 • Data každého uchazeče  o studium na SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. budou zpracována v systému Bakaláři. Z přihlášek  budou do systému zavedena osobní data uchazeče a údaje o průměrném prospěchu za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (u nástavbových oborů údaje o průměrném prospěchu za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku). Pro hodnocení bude použit bodový systém hodnocení. Všechny hodnocené parametry budou převedeny na body dle následujícího schématu. A) Prospěch na ZŠ (SŠ): maximálně 30 bodů, z toho průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy  tvoří 15 bodů, průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy tvoří 15 bodů B) Prospěch na SŠ (u nástavbových oborů): maximálně 30 bodů, z toho průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku  tvoří 15 bodů, průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku tvoří 15 bodů
 • Jednotná přijímací zkouška: maximálně 60 bodů (= 100 bodů z testu), z toho maximální počet bodů za test z ČJ je 30 bodů a z testu z MA také 30 bodů. Hraničním počtem bodů pro přijetí je 9 bodů (= 15 bodů z testu) pro denní čtyřleté formy vzdělávání a nástavbu.
 • Preferenční body: maximálně 10 bodů uděluje ředitelka školy za doložené mimoškolní aktivity uchazečů, účast na soutěžích  a pokračování v rodinné tradici.
 • Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení až do počtu přijímaných, případně kapacity oboru. Hranicí úspěšnosti je počet bodů posledního přijatého.
 • Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů, kdy jako první je uchazeč s nejvyšším počtem bodů (maximální možný počet dosažených bodů je 100).
 • Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů s přidělenými evidenčními čísly a dosaženým počtem bodů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy 28. 4. 2023. Od 2. 5. do 12. 5. 2023 proběhne přijímací pohovor, kde obdržíte veškeré organizační pokyny pro školní rok 2023/2024 a kde můžete odevzdat zápisový lístek.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou ve zkrácené lhůtě převzetí – 7 dnů.
 • Nepřijatý uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

Kritéria přijetí ke studiu na obory studia s výučním listem – přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Obor  s výučním listemPočet přijímaných uchazečů
29-54-H/01 Cukrář30
65-51-H/01 Kuchař – číšník30
69-51-H/01 Kadeřník34
 • zájem o obor
 • absolvent povinné školní docházky ZŠ
 • prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy bez známky nedostatečná v obou pololetí
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor
 • Přihláška

Obory vzdělání s výučním listem

 1. V rámci přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.
 2. Data každého uchazeče  o studium na SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. budou zpracována v systému Bakaláři. Z přihlášek  budou do systému zavedena osobní data uchazeče a údaje o průměrném prospěchu za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Pro hodnocení bude použit bodový systém hodnocení. Všechny hodnocené parametry budou převedeny na body dle následujícího schématu. a) Prospěch na ZŠ: maximálně 30 bodů, z toho průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy tvoří 15 bodů, průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy tvoří 15 bodů. b) Preferenční body: maximálně 10 bodů, uděluje ředitelka školy za doložené mimoškolní aktivity uchazečů, účast na soutěžích  a pokračování v rodinné tradici.
 3. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení až do počtu přijímaných, případně kapacity oboru (v dalších kolech přijímacího řízení). Hranicí úspěšnosti je počet bodů posledního přijatého (maximální možný počet dosažených bodů je 40).
 • Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů, kdy jako první je uchazeč s nejvyšším počtem bodů.
 • Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů s přidělenými evidenčními čísly a dosaženým počtem bodů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy 24. 4. 2023. Od 25. 4. do 5. 5. 2023 proběhne přijímací pohovor, kde obdržíte veškeré organizační pokyny pro školní rok 2023/2024 a kde můžete odevzdat zápisový lístek.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou ve zkrácené lhůtě převzetí – 7 dnů.
 • Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

Sledujte nás na Instagramu