Přijímací řízení

Právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 27. 2. 2021 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2021

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2020

Kritéria přijetí ke studiu na obory studia s maturitní zkouškou – přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přehled oborů s maturitní zkouškouPočet přijímaných uchazečů
65-42-M/01 Hotelnictví60
65-42-M/02 Cestovní ruch30
53-41-M/02 Nutriční asistent30
29-42-M/01 Analýza potravin25
64-41-L/51 Podnikání20

65-42-M/01 Hotelnictví, 53-41-M/02 Nutriční asistent, 29-42-M/01 Analýza potravin, 65-42-M/02 Cestovní ruch

 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy bez známky nedostatečná v 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
 • průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor (kromě uchazečů o obor Cestovní ruch)
 • jednotná přijímací zkouška – test z ČJ a MA

Nástavbový obor: 65-41-L/51 Podnikání, 65-41-L/51 Gastronomie

 • zájem o obor
 • vyučen v oboru, výuční list předložit v září 2022, prospěch za 2. pololetí  2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku bez známky dostatečná a nedostatečná
 • jednotná přijímací zkouška – test z ČJ a MA

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

V rámci přijímacího řízení se konají přijímací zkoušky – jednotné testy z ČJ a MA v rozsahu stanoveném RVP pro ZŠ. JPZ budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)Počet bodů
Test z českého jazyka a literaturyMax. 50
Test z matematikyMax. 50

Celkem bodů z JPZ max. 100 bodů

Testy se konají v termínech: 

 • 12.4.2022 – pro školu na 1. místě v přihlášce
 • 13.4.2022 – pro školu na 2. místě v přihlášce

Náhradní termín:                   

 • 10.5.2022
 • 11.5.2022

Jednotné přijímací zkoušky se v dalších kolech přijímacího řízení nekonají.

 • Data každého uchazeče  o studium na SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. budou zpracována v systému Bakaláři. Z přihlášek  budou do systému zavedena osobní data uchazeče a údaje o průměrném prospěchu za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (u nástavbových oborů údaje o průměrném prospěchu za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku). Pro hodnocení bude použit bodový systém hodnocení. Všechny hodnocené parametry budou převedeny na body dle následujícího schématu. A) Prospěch na ZŠ (SŠ): maximálně 30 bodů, z toho průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy  tvoří 15 bodů, průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy tvoří 15 bodů B) Prospěch na SŠ (u nástavbových oborů): maximálně 30 bodů, z toho průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku  tvoří 15 bodů, průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku tvoří 15 bodů
 • Jednotná přijímací zkouška: maximálně 60 bodů (= 100 bodů z testu), z toho maximální počet bodů za test z ČJ je 30 bodů a z testu z MA také 30 bodů. Hraničním počtem bodů pro přijetí je 9 bodů (= 15 bodů z testu) pro denní čtyřleté formy vzdělávání a nástavbu.
  • Preferenční body: maximálně 10 bodů uděluje ředitelka školy za doložené mimoškolní aktivity uchazečů, účast na soutěžích  a pokračování v rodinné tradici.
 1. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení až do počtu přijímaných, případně kapacity oboru. Hranicí úspěšnosti je počet bodů posledního přijatého.
 2. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů, kdy jako první je uchazeč s nejvyšším počtem bodů (maximální možný počet dosažených bodů je 100).
 3. Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů s přidělenými registračními čísly a dosaženým počtem bodů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy 28.4.2022 a nejpozději 2 dny od zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.
 4. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou ve zkrácené lhůtě převzetí – 7 dnů.
 5. Nepřijatý uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

Kritéria přijetí ke studiu na obory studia s výučním listem – přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Oboror  s výučním listemPočet přijímaných uchazečů
29-54-H/01 Cukrář30
65-51-H/01 Kuchař – číšník30
69-51-H/01 Kadeřník29
 • zájem o obor
 • absolvent povinné školní docházky ZŠ
 • prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor

Obory vzdělání s výučním listem

 1. V rámci přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.
 2. Data každého uchazeče  o studium na SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. budou zpracována v systému Bakaláři. Z přihlášek  budou do systému zavedena osobní data uchazeče a údaje o průměrném prospěchu za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Pro hodnocení bude použit bodový systém hodnocení. Všechny hodnocené parametry budou převedeny na body dle následujícího schématu. a) Prospěch na ZŠ: maximálně 30 bodů, z toho průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy tvoří 15 bodů, průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy tvoří 15 bodů. b) Preferenční body: maximálně 10 bodů, uděluje ředitelka školy za doložené mimoškolní aktivity uchazečů, účast na soutěžích  a pokračování v rodinné tradici.
 3. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení až do počtu přijímaných, případně kapacity oboru (v dalších kolech přijímacího řízení). Hranicí úspěšnosti je počet bodů posledního přijatého (maximální možný počet dosažených bodů je 40).
 • Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů, kdy jako první je uchazeč s nejvyšším počtem bodů.
 • Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů s přidělenými evidenčními čísly a dosaženým počtem bodů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy 22. 4. 2022. Od 25. 4. do 29. 4. 2022 proběhne přijímací pohovor, kde obdržíte veškeré organizační pokyny pro školní rok 2022/2023.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou ve zkrácené lhůtě převzetí – 7 dnů.
 • Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

Sledujte nás na Instagramu