Přijímací řízení

Ředitelka Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, s.r.o. vyhlašuje dle ustanovení § 60 školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 422/2023 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů vzdělání s výučním listem.

Škola nebude realizovat školní přijímací zkoušku.

Právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2024

Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1. 1. 2024

Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021

Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro uchazeče s dočasnou ochranou ve školním roce 2023/2024

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 Informace k přijímacímu řízení pro rodiče a žáky

Kritéria přijetí ke studiu na obory studia s maturitní zkouškou – přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Cestovní ruch

Hotelový management

Nutriční asistent

Přírodovědné lyceum

Podnikání

Kritéria přijetí ke studiu na obory studia s výučním listem – přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Cukrář

Kadeřník

Kuchař – číšník

Povinné přílohy k přihlášce

Povinné a nepovinné přílohy k přihlášce

Dokumenty k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu na střední škole v PDF formátu

Přihláška ke studiu na střední škole v XLSX formátu

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v PDF formátu

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v XLSX formátu

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v PDF formátu

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v XLSX formátu

Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace v PDF formátu

Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace v XLSX formátu

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce v PDF formátu

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce v XLSX formátu

Počet přijímaných uchazečů

Přehled oborů s maturitní zkouškouPočet přijímaných uchazečů
65-42-M/01 Hotelový management 33
65-42-M/02 Cestovní ruch33
53-41-M/02 Nutriční asistent33
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum33
64-41-L/51 Podnikání19

Jednotná přijímací zkouška

Testy se konají v termínech: 

  • 12.4.2024
  • 15.4.2024

Náhradní termín:                   

  • 29.4.2024
  • 30.4.2024

Počet přijímaných uchazečů

Obor  s výučním listemPočet přijímaných uchazečů
29-54-H/01 Cukrář24
65-51-H/01 Kuchař – číšník33
69-51-H/01 Kadeřník33

Sledujte nás na Instagramu