ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Právní předpisy

Snažíme se co nejvíce propojit teorii s praxí. Může to znít jako klišé, ale  naším cílem je připravit žáky tak, aby po absolvování našich učebních oborů svému řemeslu doopravdy rozuměli. A to prověřujeme i u závěrečných zkoušek. Všechny učební obory Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT – JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).

Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující. Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace. Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikace, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků.

Organizace závěrečné zkoušky

Aby byl žák připuštěn k závěrečné zkoušce, musí mít uzavřenu klasifikaci za 1. pololetí.

Pro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje. Součástí praktické zkoušky je také obhajoba samostatné odborné práce, jejíž téma si žáci vylosují do 31.1.2024 a vypracují jej dle zadaných pokynů viz níže. Termín odevzdání práce garantce oboru je 30.04.2024

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Závěrečné zkoušky jaro 2023/2024

Zkušební komise pro závěrečné zkoušky jaro 2024

Termíny závěrečných zkoušek:

Písemné zkoušky: 03.06.2024

Praktické zkoušky: 04.06. – 07.06.2024

Ústní zkoušky: 17.06. – 20.06.2024

Rozpis písemných zkoušek:

3.C/Cukrář:

3.C/Kuchař-číšník:

3.D/Kadeřník:

Rozpis praktických závěrečných zkoušek 3.C/Cukrář

Rozpis ústních závěrečných zkoušek 3.C/Cukrář

Rozpis praktických závěrečných zkoušek 3.C/Kuchař- číšník

Rozpis ústních závěrečných zkoušek 3.C/Kuchař- číšník

Rozpis praktických závěrečných zkoušek 3.D/Kadeřník

Rozpis ústních závěrečných zkoušek 3.D/Kadeřník

Pokyny k tvorbě samostatné odborné práce – SOP

Formální úprava SOP Kuchař-číšník, Cukrář, Kadeřník

Prohlášení autora SOP

Zdroje a použitá literatura SOP

SOP 2023/2024 Kuchař-číšník:

Titulní strana SOP Kuchař-číšník

Osnova SOP Kuchař-číšník

SOP 2023/2024 Cukrář:

Titulní strana SOP Cukrář

Osnova SOP Cukrář

SOP 2023/2024 Kadeřník:

Titulní strana SOP Kadeřník

Souhlas modelky GDPR

Osnova SOP Kadeřník


Samostatná odborná práce – garanti

Zvolené téma Vaší samostatné odborné práce nahlásíte danému garantovi za obor v termínu do 16.2.2024. Odevzdání vyhotovené samostatné odborné práce je do 30.4.2024.

obor Kuchař – číšník – Pavla Fulnečková

obor Cukrář – Ing. Jana Galejová

obor Kadeřník – Mgr. Kateřina Pšenicová

SOP 2024 29-54-H/01 Cukrář

SOP 2024 65-51-H/01 Kuchař-číšník

SOP 2024 69-51-H/01 Kadeřník

Anotace Cukrář

Anotace Kuchař – číšník

Anotace Kadeřník

Sledujte nás na Instagramu