ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Právní předpisy

Snažíme se co nejvíce propojit teorii s praxí. Může to znít jako klišé, ale  naším cílem je připravit žáky tak, aby po absolvování našich učebních oborů svému řemeslu doopravdy rozuměli. A to prověřujeme i u závěrečných zkoušek. Všechny učební obory Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT – JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).

Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující. Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace. Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikace, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků.

Organizace závěrečné zkoušky

Aby byl žák připuštěn k závěrečné zkoušce, musí mít uzavřenu klasifikaci za 1. pololetí.

Pro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje. Součástí praktické zkoušky je také obhajoba samostatné odborné práce, jejíž téma si žáci vylosují do 31.1.2022 a vypracují jej dle zadaných pokynů viz níže. Termín odevzdání práce garantce oboru je 29.04.2022.

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Závěrečné zkoušky podzim 2021/2022

Termíny závěrečných zkoušek:

písemné zkoušky – 05.09.2022

praktické zkoušky – 06.09. – 08.09.2022

ústní zkoušky – 15.09.2022

Rozpis písemné, praktické a ústní části

Závěrečné zkoušky jaro 2021/2022

Termíny závěrečných zkoušek:

písemné zkoušky – 01.06.2022

praktické zkoušky – 02.06. – 15.06.2022

ústní zkoušky – 20.06. – 22.06.2022

Rozpis písemných zkoušek

Rozpis závěrečných praktických a ústních zkoušek Kuchař- číšník a Cukrář

Rozpis závěrečných praktických a ústních zkoušek Kadeřník

Pokyny k tvorbě samostatné odborné práce – SOP

Formální úprava SOP Kuchař-číšník, Cukrář, Kadeřník

Prohlášení autora SOP

Zdroje a použitá literatura SOP

SOP 2021/2022 Kuchař-číšník:

Titulní strana SOP Kuchař-číšník

Osnova SOP Kuchař-číšník

SOP 2021/2022 Cukrář:

Titulní strana SOP Cukrář

Osnova SOP Cukrář

SOP 2021/2022 Kadeřník:

Titulní strana SOP Kadeřník

Souhlas modelky GDPR

Osnova SOP Kadeřník


Samostatná odborná práce – garanti

Zvolené téma Vaší samostatné odborné práce nahlásíte danému garantovi za obor v termínu do 15.2.2022. Odevzdání vyhotovené samostatné odborné práce je do 29.4.2022.

obor Kuchař – číšník – Mgr. Jana Lackovičová

obor Cukrář – Ing. Jana Galejová

obor Kadeřník – Mgr. Kateřina Pšenicová

SOP 2022 29-54-H/01 Cukrář

SOP 2022 65-51-H/01 Kuchař-číšník

SOP 2022 69-51-H/01 Kadeřník

Anotace Cukrář

Anotace Kuchař – číšník

Europass:

Sledujte nás na Instagramu