Cukrář

  • Délka studia v letech: 3
  • Způsob ukončení: Zavěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
  • Mesíční školné: druhý a třetí ročník 300,- Kč, ve školním roce 2019/2020 žáci 1. ročníku  bez školného
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020: Posuzován je průměrný prospěch za
    2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.

1B2A4633Obor nabízí vzdělání v oblasti cukrářské výroby. Studium oboru je tříleté a skládá se teoretické průpravy a odborného výcviku. Odborný výcvik realizován ve školní cukrárně v Šilheřovicích, ale také na zaběhnutých cukrářských provozech v regionu. Pro obor Cukrář je velmi důležitá výchova k estetice, pečlivosti a čistotě. Tyto vlastnosti hrají značnou roli u této profese. Odborný výcvik
a teoretické vyučování se z organizačních důvodů střídají v  týdenních cyklech. Žák je tedy 1 týden  na odborném výcviku a  1 týden probíhá teoretická výuka.

Žáci tohoto oboru se účastní četných soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků
a umístění. Dovednosti a znalosti žáků jsou formovány nejen výukou, ale také možnosti navštěvovat kurzy, které rozšiřují základní učivo. Tyto specializované kurzy probíhajících po dobu školního roku. Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našich provozech.

Učební obor je ukončen závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu a možností pokračovat
v dvouletém nástavbovém maturitním studiu Podnikání. Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.

Název oboru Cukrář
Kód oboru 29-54-H/01
Typ oboru Tříletý obor vzdělání s výučním listem
Délka studia v letech 3
Způsob ukončení Zavěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
Název RVP pro obor 29-54-H/01 Cukrář (č. j. 12 698/2007-23)
Mesíční školné druhý a třetí ročník 300,- Kč, ve školním roce 2019/2020 žáci
1. ročníku  bez školného
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy
a 1. pololetí 9. třídy. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 671/2004 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 9a, 19 a 26.

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.