Cukrář

  • Délka studia v letech: 3
  • Způsob ukončení: Závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
  • Měsíční školné: 400,- Kč
  • Sleva na školném: Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch do 1,20 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 100 %. Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch od 1,21 do 1,50 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 50 %.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025: Kritéria budou upřesněna do konce ledna 2024. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.

Obor nabízí vzdělání v oblasti cukrářské výroby. Studium oboru je tříleté a skládá se z teoretické průpravy a odborného výcviku. Odborný výcvik je realizován ve školní cukrárně v Šilheřovicích a také v zaběhnutých cukrářských provozech v regionu. Pro obor Cukrář je velmi důležitá výchova k estetice, pečlivosti a čistotě. Tyto vlastnosti hrají u této profese značnou roli. Odborný výcvik a teoretické vyučování se z organizačních důvodů střídají v  týdenních cyklech. Žák je tedy 1 týden  na odborném výcviku a  1 týden probíhá teoretická výuka.

Žáci tohoto oboru se účastní soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků a umístění. Dovednosti a znalosti žáků jsou formovány nejen výukou, ale také možnosti navštěvovat kurzy, které rozšiřují základní učivo. Tyto specializované kurzy probíhají po dobu školního roku. Učební obor je ukončen závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu a možností pokračovat ve dvouletém nástavbovém maturitním studiu Podnikání.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Cukrář
Kód oboru 29-54-H/01
Typ oboru Tříletý obor vzdělání s výučním listem
Délka studia v letech 3
Způsob ukončení Závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
Název RVP pro obor 29-54-H/01 Cukrář (č. j. 12 698/2007-23)
Měsíční školné 400,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna do konce ledna 2024. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 4, 9a, 19 a 26.

Informace k přihlašování na střední školy

Sledujte nás na Instagramu