Hotelnictví

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 600,- Kč
  • Sleva na školném: Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch do 1,20 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 100 %. Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch od 1,21 do 1,50 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 50 %.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.

Studijní obor Hotelnictví nabízí vzdělání v oboru, které je zaměřeno zejména na provoz hotelů a restauračních zařízení v kombinaci s cestovním ruchem. Z tohoto hlediska je velký důraz kladen na výuku světových jazyků, managementu a marketingu, moderních informačních technologií
a samozřejmě na vysokou kvalitu výuky odborných předmětů.

Veškeré poznatky z teoretického vyučování si studenti mají možnost ověřit v renomovaných podnicích v regionu i v zahraničí. Nejlepší studenti školy jsou vysílání na zahraniční praxe. Adaptace žáků na zahraniční prostředí a rozvoj komunikačních kompetencí žáků tohoto oboru je rozvíjen v rámci řady projektů se zahraniční účastí.

Po dobu studia mají studenti možnost rozšiřovat svůj obzor různými směry. K dispozici je barmanský kurz, baristický kurz, someliérský kurz, odborné workshopy a exkurze. Žáci mají možnost účastnit se celé řady soutěží republikových i mezinárodních. Na tyto soutěže jsou připravováni pod dohledem našich nejlepších odborníků. Praktické vyučování je zajišťováno formou učebních a odborných praxí.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat příslušný obor a vykonávat zvolené povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Hotelnictví
Kód oboru 65-42-M/01
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 65-42-M/01 Hotelnictví (č. j. 12 698/2007-23)
Měsíční školné 600,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 9a, 19 a 26.

Sledujte nás na Instagramu