Hotelnictví

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 500,- Kč
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021: Posuzován je průměrný prospěch za
    2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Jednotné  přijímací zkoušky pro tento obor se konají
    z jazyka českého a literatury a matematiky.

Studijní obor Hotelnictví nabízí vzdělání v oboru, který je zaměřen zejména na provoz hotelů a restauračních zařízení v kombinaci s cestovním ruchem. Z tohoto hlediska je velký důraz kladen na výuku světových jazyků, managementu a marketingu, moderní informační technologie
a samozřejmě na vysokou kvalitu výuky odborných předmětů.

Veškeré poznatky z teoretického vyučování si studenti mají možnost ověřit v renomovaných podnicích v regionu i v zahraničí. Nejlepší studenti školy jsou vysílání na zahraniční praxe. Adaptace žáků na zahraniční prostředí a rozvoj komunikačních kompetencí žáků tohoto oboru je rozvíjen v rámci řady projektů se zahraniční účastí.

Po dobu studia mají studenti možnost rozšiřovat svůj obzor různými směry. K dispozici je barmanský kurz, baristický kurz, someliérský kurz, odborné workshopy a exkurze. Žáci mají možnost účastnit se celé řady soutěží republikových i mezinárodních. Na tyto soutěže jsou připravováni pod dohledem našich nejlepších odborníků. Praktické vyučování je zajišťováno formou učebních a odborných praxí.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat příslušný obor a vykonávat zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

 

Název oboru Hotelnictví
Kód oboru 65-42-M/01
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 65-42-M/01 Hotelnictví (č. j. 12 698/2007-23)
Měsíční školné 500,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 671/2004 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 9a, 19 a 26.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.