Přírodovědné lyceum

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 600,- Kč
  • Sleva na školném: Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch do 1,20 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 100 %. Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch od 1,21 do 1,50 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 50 %.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/202: Kritéria budou upřesněna do konce ledna 2024.

Obor připravuje žáky se zájmem o přírodovědně zaměřené technologie, chemii, biologii a ekologii především ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zahrnuje výuku dvou cizích jazyků, rozšířenou výuku přírodovědných předmětů, matematiky a výpočetní techniky. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i dvě obecně odborné disciplíny – technologické procesy a člověk a prostředí, které umožňují žákům orientovat se v různých aspektech vztahu udržitelného rozvoje a technologií v některých odvětvích. Zařazením výběrových odborných předmětů (např. biotechnologie, farmakologie, analytická chemie, výživa, monitorování životního prostředí, odpady, zemědělství, mikrobiologie) umožní škola žákům profilaci pro následné terciární studium a jejich uplatnění v praxi. Žáci se naučí řešit a hodnotit přírodovědné problémy, osvojí si přírodovědné metody a pracovní postupy používané v laboratořích různého typu a pochopí principy základních technologií a jejich vztah k životnímu prostředí. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu při práci s přístroji a zařízením v laboratořích a provozech a k dodržování požadavků BOZP.

Praktická příprava studentů probíhá v rámci laboratorních cvičení v laboratořích školy. Je kladen důraz na komplexní pochopení problematiky. Laboratorní cvičení jsou doplněna odbornými workshopy, exkurzemi a odbornými praxemi, které probíhají převážně ve smluvních laboratořích mimo školu.

Absolventi jsou připraveni k terciárnímu studiu zejména přírodovědně zaměřených technologických oborů. Dále získali odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce v činnostech laboratorního a provozního charakteru, v administrativních a správních činnostech zejména v oblasti příslušné profilace. Uplatnit se mohou na všech pracovištích, ve kterých se vyžaduje technologicko-přírodovědné vzdělání z oblasti ekologie, chemie, biologie, znalost dvou cizích jazyků a připravenost pro práci s prostředky informačních a komunikačních technologií. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v technologických oborech, ale i v oborech přírodovědných, farmaceutických, zemědělských a pedagogických.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Přírodovědné lyceum
Kód oboru 78-42-M/05
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
Měsíční školné 600,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna do konce ledna 2024.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 28.

Informace k přihlašování na střední školy

Sledujte nás na Instagramu