Profesní kvalifikace

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky udělilo dne 13.8.2019 v Praze Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, s.r.o., sídlem Dolní 356, 74715 Šilheřovice na dobu
5 let autorizaci na tyto profesní kvalifikace:

65-009-H Barman

65-023-H Cukrář v restauračním provozu

65-008-H Složitá obsluha hostů

65-007-H Jednoduchá obsluha hostů

65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně

65-001-H Příprava teplých pokrmů

 

Dne 11. září 2015 v Praze udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR  Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.  na dobu 5 let následující profesní kvalifikace:

69-030-M Kosmetička

69-024-H Manikérka a nehtová designérka

69-025-H Pedikérka a nehtová designérka

69-035-M Vizážistka

 

Dne 22. října 2018 v Praze udělilo Ministerstvo zemědělství ČR  Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.  na dobu 5 let následující profesní kvalifikace:

29-002-H Výroba jemného pečíva

29-007-H Výroba zákusků a dortů

29-012-H Výroba restauračních moučníků

 

Uvedené kurzy profesní kvalifikace jsou určeny primárně pro nezaměstnané evidované na úřadech práce, zájemce o zaměstnání a pro ty, kteří se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání.

Uchazečům o zaměstnání nebo zájemcům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů
o zaměstnání na Úřadu práce, může Úřad práce  hradit cenu kurzu profesní kvalifikace za dobu, po kterou je uchazeč veden v jeho evidenci.

Zájemce o profesní kvalifikaci, který není veden v evidenci Úřadu práce, si náklady spojené
s realizací kurzu hradí ze svých nákladů.

Obsah učebního plánu a učebních osnov je dán hodnotícími standardy uvedenými v Národní soustavě kvalifikací, minimální hodinový rozsah kurzu se odvíjí od minimálních sazeb daných Ministerstvem školství, sportu a tělovýchovy a pohybuje se dle zvoleného oboru v rozmezí 70 – 150 hodin praktické a teoretické výuky.

Výuka probíhá na specializovaných pracovištích školy vždy pod dohledem autorizované osoby.

Po úspěšném absolvování kurzu profesní kvalifikace formou závěrečné zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace před autorizovanou osobou a Osvědčení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu. Tyto dokumenty mají neomezenou platnost na celém území České republiky.


Přihláška k profesní kvalifikaci                            Přihláška ke zkoušce

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.