Rodiče

Základní pravidla vzájemné komunikace školy se zákonnými zástupci žáků

Na začátku školního roku sdělí zákonný zástupce žáka své kontakty třídnímu učiteli. Tyto jsou posléze zavedeny v informačním systému Bakaláři, slouží pro vzájemnou komunikaci školy se zákonnými zástupci.

O případných problémech vysoké absence, slabého prospěchu nebo výchovných obtíží je rodič informován telefonicky nebo emailem třídním učitelem. Posléze je zákonný zástupce společně se žákem  pozván ředitelkou školy k osobnímu pohovoru, poté je sepsán zápis z pohovoru se závěry z jednání, podepsán všemi účastníky.

Rodiče chodí do školy zásadně na dopředu domluvené osobní schůzky. Nevyžadují náhlé konzultace během přestávek mezi vyučovacími hodinami – učitelé nemají prostor na to, aby se jim věnovali – vykonávají dozory na chodbách, řeší problémy s žáky nebo se připravují na výuku. Výjimkou jsou mimořádně vážné situace, kdy má rodič obavu o zdraví a bezpečnost svého dítěte. V takovém případě se rodiče obracejí rovnou na vedení školy.

ředitelka školy :          volejnickova@hssilherovice.cz, tel. 724 783 015

zástupci ředitele:

  • tomanova@hssilherovice.cz , tel.724 783 012
  • pavla.fulnečkova@hssilherovice.cz, tel. 725 106 906

Omlouvání absence:

Zákonný zástupce je povinen sdělit důvod nepřítomnosti do 3 pracovních dní. Způsob omlouvání je stanoven ve školním řádu bod 5.2.3.

Pokud chtějí rodiče  uvolnit žáka z výuky, vyplní formulář (ke stažení na webových stránkách v sekci studenti-formuláře) a poté jej předá k odsouhlasení ředitelce školy.

Řešení problémů

V případě, že rodiče zaznamenali nějaký problém a  chtějí se poradit, popř. řešit nepříjemnou situaci, obrátí se přednostně na třídního učitele a domluví si s ním schůzku.

Další možností je konzultace s výchovným poradcem Mgr. Niedermeierovou, niedermeierova@hssilherovice.cz, nebo kterýmkoliv pedagogem, ke kterému mají důvěru – kontakty viz webové stránky školy, nejlépe v konzultačních hodinách pedagoga ( viz web. stránky sekce rodiče Konzultační hodiny pedagogů).

Pokud problém přetrvává a nedaří se ho vyřešit, kontaktují rodiče zástupce či ředitelku školy.

Škola s dostatečným předstihem informuje rodiče o termínu konání třídních schůzek, kde mohou rodiče konzultovat problémy s kterýmkoliv pedagogem i vedením školy.

Sledujte nás na Instagramu