Kuchař – číšník

  • Délka studia v letech: 3
  • Způsob ukončení: Závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
  • Měsíční školné:  400,- Kč
  • Sleva na školném: Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch do 1,20 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 100 %. Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch od 1,21 do 1,50 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 50 %.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25: Kritéria budou upřesněna do konce ledna 2024. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.

Učební obor Kuchař – číšník nabízí vzdělání orientované na veřejné stravování, ve kterém se klade důraz na odbornou přípravu, včetně praktické části, která probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku v naší školní restauraci a následně pak v předních restauracích regionu. Z hlediska struktury se jedná o dva integrované obory. Žáci si osvojí jak kompetence v oblasti přípravy pokrmů, tak kompetence v oblasti servisu pokrmů a nápojů.

Během studia mají žáci možnost navštěvovat kurzy, které rozšiřují jejich dovednosti a společenský přehled. Jedná se především o barmanské kurzy několika úrovní, someliérský kurz a baristický kurz, které organizuje škola. Žáci se zájmem o obor se mohou stát členy soutěžního týmu školy. V tomto týmu jsou pod vedením učitelů odborného výcviku a externích konzultantů připravováni na soutěže v oblasti gastronomie.

Studium oboru je tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu v oboru. Po ukončení tříletého studia je možnost pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém maturitním studiu Podnikání, který je vyučován na naší škole.

Odborný výcvik a teoretické vyučování se z organizačních důvodů střídají v týdenních cyklech, 1 týden teoretická výuka a 1 týden odborný výcvik.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Kuchař – číšník
Kód oboru 65-51-H/01
Typ oboru Tříletý obor vzdělání s výučním listem
Délka studia v letech 3
Způsob ukončení Závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
Název RVP pro obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník (č. j. 12 698/2007-23)
Měsíční školné 400,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna do konce ledna 2024. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 9a, 19 a 26.

Informace k přihlašování na střední školy

Sledujte nás na Instagramu