Poradenství

Poradenské služby poskytujeme žákům školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Poradenské služby poskytuje:

  • ředitel školy a jeho zástupci
  • výchovný poradce a koordinátor pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sociálně znevýhodněnými žáky a žáky se zdravotním handicapem

Prevence rizikového chování

V rámci preventivních aktivit se zaměřujeme na primární prevenci rizikového chování u žáků, tj. na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k rizikovým projevům v chování žáků.

Výchovné poradenství se zaměřuje na: prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním handicapem, péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Marcela Niedermeierová Výchovný poradce, metodik prevence 595054106, kl.137 niedermeierova@hssilherovice.cz
konzultační hodiny:Týden A

  • středa 8:00 – 11:00 hodin

Týden B

  • pátek 8:00 – 11:00 hodin
Ing. Dagmar Tomanová Zástupce ředitele 595054106, kl.119 tomanova@hssilherovice.cz
Ing. Diana Volejníčková Ředitelka školy 595054106, kl.112 volejnickova@hssilherovice.cz

 

Dokumenty:

 

MPP 2019/2020

Krizový plán školy

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

Školní preventivní strategie 2019/2020

Program proti šikanování

 

Informace o možnostech pomaturitního studia

www.vysokoskolak.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

http://www.infoabsolvent.cz/

Informace o nabídce práce v zahraničí

http://portal.mpsv.cz/eures/

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.