Poradenství

Poradenské služby poskytujeme žákům školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Poradenské služby poskytuje:

  • ředitel školy a jeho zástupci
  • výchovný poradce a koordinátor pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sociálně znevýhodněnými žáky a žáky se zdravotním handicapem
  • metodik prevence

Prevence rizikového chování

V rámci preventivních aktivit se zaměřujeme na primární prevenci rizikového chování u žáků, tj. na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k rizikovým projevům v chování žáků.

Výchovné poradenství se zaměřuje na: prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním handicapem, péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování.


Kontaktní osoby:

Mgr. Marcela Niedermeierová Výchovný poradce 592 750  883 niedermeierova@hssilherovice.cz

Mgr. Lucie Škapová


Metodik prevence


592 750  884


skapova@hssilherovice.cz


Ing. Dagmar Tomanová


Zástupce ředitele pro teoretické vyučování


592 750  871


tomanova@hssilherovice.cz


Pavla Fulnečková


Zástupce ředitele pro odborný výcvik


592 750  875


pavla.fulneckova@hssilherovice.cz


Ing. Diana Volejníčková


Ředitelka školy


592 750  870


volejnickova@hssilherovice.cz

Dokumenty:

Program poradenský služeb

Informace o možnostech pomaturitního studia:

www.vysokoskolak.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

http://www.infoabsolvent.cz/

Informace o nabídce práce v zahraničí

http://portal.mpsv.cz/eures/

Sledujte nás na Instagramu