Poradenství

Poradenské služby poskytujeme žákům školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Poradenské služby poskytuje:

  • ředitel školy a jeho zástupci
  • výchovný poradce a koordinátor pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sociálně znevýhodněnými žáky a žáky se zdravotním handicapem
  • školní psycholog

Prevence rizikového chování

V rámci preventivních aktivit se zaměřujeme na primární prevenci rizikového chování u žáků, tj. na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k rizikovým projevům v chování žáků.

Výchovné poradenství se zaměřuje na: prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním handicapem, péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování.


Čím se zabývá školní psycholog?

Studenti se na školního psychologa mohou obracet, když mají problémy s učením, se soustředěním, se školním neúspěchem, s chováním, se spolužáky, s někým z učitelů, když se ve třídě necítí dobře, mají trému, strach ze zkoušek, ocitnou se v neobvyklé, krizové životní situaci.

Rodiče se na školního psychologa mohou obracet, když chtějí konzultaci k vhodnému vedení dítěte s výchovnými obtížemi, technikám školní přípravy svých dětí, případně pokud řeší výchovné, výukové či rodinné problémy. Nejedná se o pedagogicko-psychologické vyšetření, tuto službu poskytují pedagogicko-psychologické poradny. V rámci služeb školního psychologa je nabízen bezpečný prostor pro diskuzi o tématech, která se mohou zdát nejednoznačná nebo nesrozumitelná.

Školní psycholog poskytuje konzultace rovněž pedagogům. Pomáhá se zlepšením atmosféry ve třídě, s řešením výukových a výchovných obtíží jednotlivých žáků, studentů apod.

Jak si domluvit setkání se školním psychologem?

Konzultace probíhají v konzultačních hodinách, ale v případě potřeby se lze domluvit i na jiném čase. Konzultace mimo konzultační hodiny si prosím domluvte na adrese chalcar@hssilherovice.cz. Obraťte se na mě, kdykoli budete mít pocit, že potřebujete něco prodiskutovat a ujasnit si svůj postoj.


Kontaktní osoby:

Mgr. Marcela Niedermeierová Výchovný poradce 592 750  883 Konzultační hodiny:

  • pondělí 13:00 – 14:30 hodin

niedermeierova@hssilherovice.cz


Mgr. Lucie Škapová


Metodik prevence


592 750  884


skapova@hssilherovice.cz


Mgr. Dalibor Chalcař


Školní psycholog


592 750  880


Konzultační hodiny:

  • čtvrtek 9:00 – 10:00 hodin

chalcar@hssilherovice.cz


Ing. Dagmar Tomanová


Zástupce ředitele


592 750  871


tomanova@hssilherovice.cz


Ing. Diana Volejníčková


Ředitelka školy


592 750  870


volejnickova@hssilherovice.cz

Dokumenty:

MPP 2020/2021

Krizový plán školy

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

Školní preventivní strategie 2019/2020

Program proti šikanování

Informace o možnostech pomaturitního studia:

www.vysokoskolak.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

http://www.infoabsolvent.cz/

Informace o nabídce práce v zahraničí

http://portal.mpsv.cz/eures/

Sledujte nás na Instagramu