Historie a vývoj školy

Historie středního školství v Šilheřovicích je datována od poloviny 60. let 20. století. Výuka na Odborném učilišti v Šilheřovicích byla zahájena 5.9.1966 přestěhováním OU Kyjovice a OU Sobotín do nově zřízeného OU Šilheřovice. Na škole byl vyučován tříletý učební obor Kuchař – číšník a Prodavač smíšeného zboží. O dva roky později bylo zahájeno experimentální pětileté studium, kdy žáci po získání výučního listu pokračovali ve dvouletém studiu výukou pouze všeobecně vzdělávacích předmětů. Toto studium bylo ukončeno maturitní zkouškou. Škola byla umístěna na zámku , kde od roku 1949 byl domov mládeže pro řecké děti, hornické odborné učiliště OKR a dětský domov pro děti ze Slovenska – Kolárovo.

Transformací družstev jsme v roce 1992 obdrželi status soukromé školy. Našim zřizovatelem byl a je Svaz českých a moravských spotřebních družstev Praha 3, U Rajské zahrady 3. V návaznosti na změny školské legislativy došlo několikrát ke změně názvu školy, k poslední změně došlo 2006, kdy škola dostala název školy na Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

V průběhu 50. leté existence naší školy došlo k výstavbě dvou nových budov, kde byl zprvu umístěn domov mládeže pro ubytované žáky. Tento domov mládeže byl v roce 1995 rekonstruován a v jeho budovách vznikly nové prostory pro teoretické a praktické vyučování, do kterých se škola postupně přestěhovala.

Po celou dobu existence školy dbalo její vedení na zvyšovaní kvalifikace pedagogických pracovníků, což vyústilo začátkem 90. let v rozšíření nabídky učebních oborů o řezníky a cukráře. V této době také vznikl studijní obor Hotelová škola. Od roku 1994 mohou žáci tříletých učebních oborů pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu zakončené maturitní zkouškou. V roce 1999 bylo portfolio oborů nabízených školou rozšířeno o čtyřletý učební obor s maturitou Kosmetička a tříletý učební obor Kadeřník. V roce 2008 byla opět provedena úprava oborového portfolia, která reagovala na požadavky trhu práce a zájmu o studium v jednotlivých oborech. Nově byly otevřeny obory vzdělání s maturitou – Cestovní ruch a Analýza potravin. V roce 2020 byl nahrazen studijní obor Kosmetička novým studijním oborem s maturitou – Nutriční asistent. Od září roku 2024 bude nahrazen studijní obor Analýza potravin novým studijním oborem s maturitou – Přírodovědné lyceum.

Dnešní rozsah oborů, který SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. nabízí lze tedy považovat za důsledek 50. letého vývoje v tomto oboru, tradice a profesionality, která umožnila za tato léta získání odbornosti  cca 10 000 absolventům, kteří dnes působí ve všech sférách resortu veřejného stravování, potravinářského průmyslu a služeb.

Současné aktivity školy směřují v duchu evropského klimatu ke spolupráci se zahraničními subjekty na poli odborných praxí a stáží, jak pro studenty, tak pro pedagogické pracovníky. Mezi naše hlavní oblasti zájmu patří destinace v Německu, Řecku, Polsku, Slovensku, Rakousku a Španělsku.

Škola se zapojila do několika vzdělávacích programů Evropské unie, a to nejen v oblasti odborného vzdělávání žáků v rámci programu Leonardo da Vinci, nyní Erasmus+, ale i do operačních programů Evropské unie Vzdělání pro konkurenceschopnost a Výzkum, vývoj a vzdělávání. Úzce spolupracujeme s polským partnerem v rámci programu Interreg VA CZ-Pl.

V minulém roce škola obdržela grant v rámci Regionálního operačního programu, který významně přispěl k vybudování nové jazykové učebny a  k rekonstrukci gastronomické učebny pro obor Kuchař-číšník a Cukrář.

Sledujte nás na Instagramu