Odborná praxe

V období konání maturitních zkoušek 2020/2021 se žáci 1. – 3. ročníků studijních oborů Analýza potravin, Cestovní ruch a Hotelnictví povinně účastní odborných praxí na smluvně domluvených pracovištích.

Odborná praxe je součástí školního vzdělávacího programu a není pracovně-právním vztahem.

Na činnost žáků se při konání praxe vztahují některá ustanovení zákoníku práce (pracovní doba, doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní podmínky žen a mladistvých a náhrady škod).

Důležité informace vyplývají z §391 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.

Po dobu odborné praxe platí pro žáky Školní řád a organizační pokyny MZČR platící v souvislosti s epidemií COVID-19.

Po realizaci odborné praxe a doložení závěrečného hodnocení žáka na praxi – hodnotící list zde, obdrží ročníkové vysvědčení.

Odevzdání hodnotícího listu je následující pracovní den po posledním dni vykonané odborné praxe.

Sledujte nás na Instagramu