Nutriční asistent

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 500,- Kč
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: Posuzován je průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Tato zkouška se nebude konat, pokud počet uchazečů bude roven nebo menší než počet nabízených míst.

Studijní obor umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání. V průběhu čtyřletého studia se seznamují s dietními postupy u celé řady onemocnění a jejich aplikací do léčebného procesu. Tomu předchází získání znalostí z oblasti anatomie lidského těla, složení potravin, zásad výživy pro zdravou populaci a v neposlední řadě také znalost latinské odborné terminologie.

Naučí se sestavovat a nutričně vyhodnocovat jídelní lístky pro zdravé i nemocné, prakticky připravovat a senzoricky vyhodnocovat dietní pokrmy, aplikovat finanční požadavky do léčebné výživy a celou řadu dalších dovedností, které potom mohou uplatnit v praxi v rámci získané profese nutričního asistenta. Nutriční asistenti jsou zaměstnáváni ve stravovacích provozech nemocničních a sociálních zařízení, laicky řečeno všude tam, kde je poskytována léčebná výživa.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku (státní i profilovou část), se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi jiných středních škol nebo si zvýšit kvalifikaci studiem oboru diplomovaný nutriční terapeut.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Nutriční asistent
Kód oboru 53-41-M/02
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 53-41-M/02 Nutriční asistent (č. j. 9325/2009-23.)
Měsíční školné 500,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Posuzován je průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Tato zkouška se nebude konat, pokud počet uchazečů bude roven nebo menší než počet nabízených míst.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 7a, 9 a 26.

Sledujte nás na Instagramu