Nutriční asistent

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 600,- Kč
  • Sleva na školném: Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch do 1,20 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 100 %. Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch od 1,21 do 1,50 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 50 %.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025: Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do konce ledna 2024.

Studijní obor umožňuje studentům získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání z oblasti zdravotnictví. V průběhu čtyřletého studia se seznamují s dietními postupy u celé řady onemocnění a jejich aplikací do léčebného procesu. Tomu předchází získání znalostí z oblasti anatomie lidského těla, složení potravin, zásad výživy pro zdravou populaci a v neposlední řadě také znalost latinské odborné terminologie.

Naučí se sestavovat a nutričně vyhodnocovat jídelní lístky pro zdravé i nemocné, prakticky připravovat a senzoricky vyhodnocovat dietní pokrmy, aplikovat finanční požadavky do léčebné výživy a celou řadu dalších dovedností, které potom mohou uplatnit v praxi v rámci získané profese nutričního asistenta. Nutriční asistenti jsou zaměstnáváni ve stravovacích provozech nemocničních a sociálních zařízeních, laicky řečeno všude tam, kde je poskytována léčebná výživa.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi jiných středních škol nebo si zvýšit kvalifikaci studiem oboru diplomovaný nutriční terapeut.

V roce 2023 jsme zažádali o zařazení do systému pokusného ověřování. Tento systém by zajistil studentům tohoto oboru, přijatých na naší školu v roce 2024 a později, možnost nástupu do 2. ročníku VOŠ studijního oboru Diplomovaný nutriční terapeut, po vykonání maturitní zkoušky.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Nutriční asistent
Kód oboru 53-41-M/02
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 53-41-M/02 Nutriční asistent (č. j. 9325/2009-23.)
Měsíční školné 600,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna do konce ledna 2024.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 9a, 23, 26 a 27

Informace k přihlašování na střední školy

Sledujte nás na Instagramu