Our English Experience

logo_leonardo_da_vinci

O programu Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

 • přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru
 • ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:
  • vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET);
  • realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy

Cíle projektu

Cílem projektu je zdokonalení odborných a jazykových dovedností a znalostí studentů,rovněž zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce v zemích EU.

Místo stáže:

Velká Británie, Harrow, Middlesex

Název organizace:

ADC College Technology Training Ltd. www.adccollege.eu

Délka stáže:

2 týdny

Termín stáže :

2.- 15.březen 201

Účastníci stáže:

 • 15 žáků + pedagogický doprovod (učitel JA)
 • 5 žáků studijního oboru Hotelnictví
 • 3 žáci studijního oboru Cestovní ruch
 • 3 žáci Kadeřnické a kosmetické služby
 • 4 žáci Zpracování potravin

Datum odevzdání přihlášky a motivačního dopisu (JČ, JA) do 20.září 2013.

Předběžný program stáží:

Seznámení s pracovišti, odborné semináře na pracovištích přijímajících organizací, odborné exkurze praxe ve vybraném zařízení dané oblasti. Každý účastník obdrží na závěr pobytu certifikát s hodnocením o vykonání odborné praxe. Ve volných dnech zajistí partnerská organizace pro žáky kulturní program (kulturně – poznávací akce, sportovní aktivity). Absolvování odborné stáže bude studentům plně započítáno jako splnění povinné odborné praxe a odborného výcviku.
Každý účastník stáže získá Europass – mobility (www.europass.cz) – dokument, ve kterém se zaznamenává evropská studijní stáž a měl přispět ke zvýhodnění účastníků stáže na trhu práce na území ČR i v ostatních zemích EU.

Kdo se může přihlásit?

Žáci výše uvedených studijních a učebních oborů, od 16 let věku kdo má chuť poznat nové prostředí, pracovat v týmu a absolvovat před stáží kurz cizího jazyka a neúčastnil se v předcházejících letech projektu Leonardo da Vinci

Kritéria pro výběr účastníků:

Vyplněná přihláška + vypracovaný motivační dopis (všichni v JČ a v JA), ze kterého bude patrné, proč se na stáž hlásí, co od ní očekává a jak využije výsledků stáže; přihláška je umístěna na webových stránkách školy www.hssilherovice.cz vyplněnou přihlášku a motivační dopis odevzdat do 20. září Mgr. Senkové,kabinet 406.
Aktivní účast na školních akcích, prospěch z hlavního cizího jazyka na výročním vysvědčení není horší než dobrý, doporučení k účasti na stáži od třídního učitele, učitelů odborných předmětů, popř. od učitele odborného výcviku, povinná je jazyková, odborná a kulturní příprava před výjezdem (platí pro vybrané účastníky a náhradníky), souhlas zákonného zástupce s účastí na stáži. Poznámka: Kritéria mohou být školou rozšířena, žáci budou informováni na nástěnce školy.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.