PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení na střední školy se řídí platnou legislativou.

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 pro maturitní obory:

Obor Počet přijímaných uchazečů
29-42-M/01 Analýza potravin 25
65-42-M/02 Cestovní ruch 30
65-42-M/01 Hotelnictví 60
53-41-M/02 Nutriční asistent 30
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 20
65-41-L/51 Gastronomie (nástavbové studium) 20
 • Podání přihlášky pro studijní obory nejpozději do 1.3.2022 (osobně nebo doporučeně poštou)
 • Podání přihlášky pro nástavbové obory nejpozději do 1.3.2022 (osobně nebo doporučeně poštou)
  • přihlášení uchazeči budou obeslání pozvánkou s přesnými instrukcemi.

Přijímací zkoušky

 • uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) ve dvou termínech:
  • 1. termín: 12.4.2022 – na škole, která je uvedena v přihlášce na jako první
  • 2. termín: 13.4.2022 – na škole, která je uvedena v přihlášce jako druhá
  • Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, může testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.
 • Náhradní termín:
  • Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeč může konat zkoušku v náhradním termínu.
  • 1. termín: 10.5.2022
  • 2. termín: 11.5.2022
 • pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.
 • Jednotná přijímací zkouška (JPZ):
  • český jazyk a literatura (doba trvání testu 60 minut)
  • matematika (doba trvání testu 70 minut)
  • Zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky: Zkušební schéma JPZ 2021/2022
 • Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek:
  • seznam přijatých i nepřijatých uchazečů s přidělenými registračními čísly a dosaženým počtem bodů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy 28.4.2022 a nejpozději 2 dny od zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.
 • Odevzdání zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit.
  • Přijatý uchazeč zájem o studium potvrzuje odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 12.5.2022.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 pro maturitní obory

Analýza potravin, Cestovní ruch, Hotelnictví, Nutriční asistent:
 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy ZŠ bez známky nedostatečná v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor (kromě oboru Cestovní ruch)
 • úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA
Podnikání, Gastronomie
 • zájem o obor
 • vyučen v oboru, výuční list předložit nejpozději v září 2022
 • průměrný prospěch z 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku bez známky dostatečná a nedostatečná.
 • úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA
 • Bodový systém hodnocení uchazečů:
  • prospěch na ZŠ
   • průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy – max. 15 bodů
   • průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy – max. 15 bodů
  • prospěch při studiu učebního oboru – u uchazečů nástavbového studia
   • průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku – max. 15 bodů
   • průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku – max. 15 bodů
  • preferenční body – max. 10 bodů
   • uděluje ředitelka školy za školní i mimoškolní aktivity uchazeče
  • výsledky jednotných přijímacích zkoušek (tvoří nejméně 60% celkového hodnocení)
   • český jazyk a literatura – max. 30 bodů (= 50 bodů z testu)
   • matematika – max. 30 bodů (= 50 bodů z testu)

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 pro učební obory:

Obor Počet přijímaných uchazečů
29-54-H/01 Cukrář 30
65-51-H/01 Kuchař – číšník 30
669-51-H/01 Kadeřník 29
 • Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají
 • Podání přihlášky nejpozději do 1.3.2022 (osobně nebo doporučeně poštou)
  • přihlášení uchazeči budou obesláni pozvánkou k přijímacímu řízení, které proběhne nejdříve od 22.4.2022 v budově školy.
 • Nepřijatým uchazečům bude předáno písemné rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu zvoleného oboru a poučení o možnosti podání žádosti o nové rozhodnutí.
 • Odevzdání zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit.
  • Přijatý uchazeč zájem o studium potvrzuje odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 5.5.2022.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 pro učební obory

Ostatní informace o přijímacím řízení:
 • Neodevzdá-li uchazeč zápisový lístek v řádné lhůtě, tj. do , zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, a to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí.
 • Nepřijatým uchazečům se výsledek oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.
 • Žádost o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, na SŠ.
 • Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení.
 • Stanovení dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele školy a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělávání. Informace o dalších kolech přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a taktéž na webových stránkách KÚ.
 • Uchazeči o obor ve 2. kole přijímacího řízení mohou zaslat přihlášku na sekretariat@hssilherovice.cz nebo poštou na adresu školy. Počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení není omezen.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů nebo nutnosti změny termínu přijímacího řízení z důvodu nemoci žáka či kolize termínů se obraťte na:

Jarmilu Šipulovou,

telefon: 595 054 106,

e-mail: sekretariat@hssilherovice.cz

Dokumenty ke stažení:

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce: http://www.cermat.cz.

Český jazyk a literatura:

JPZ 2021 český jazyk – didaktický test zadání

JPZ 2021  český jazyk – záznamový arch 

JPZ 2021 český jazyk – řešení

Matematika:

JPZ 2021 matematika – didaktický test zadání

JPZ 2021 matematika – záznamový arch

JPZ 2021 matematika – řešení

Kompletní informace k přijímacímu řízení včetně interaktivního formuláře přihlášky ke vzdělávání,  vzorově vyplněné přihlášky a ilustračních testů naleznete rovněž na  http://www.cermat.cz.

Sledujte nás na Instagramu