PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dne 20.5.2021 ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro školníé rok 2021/2022, podrobnější informace naleznete ZDE.

Na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 6.4.2021 je umožněna uchazeči a zákonnému zástupci osobní přítomnost na přijímacím pohovoru pouze pokud nejeví příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímacím řízením negativní výsledek antigenního testu.

Rozhodnutím ředitelky školy ze dne 8.3.2021 se jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2021/2022 nekoná, z důvodu nižšího než kapacitního počtu uchazečů.

Bližší informace budou zaslány zákonným zástupcům v nejbližších dnech.

Přijímací řízení na střední školy se řídí platnou legislativou.

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 pro maturitní obory:

Obor Počet přijímaných uchazečů
29-42-M/01 Analýza potravin 25
65-42-M/02 Cestovní ruch 30
65-42-M/01 Hotelnictví 60
53-41-M/02 Nutriční asistent 25
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 20
65-41-L/51 Gastronomie (nástavbové studium) 20
 • Podání přihlášky pro studijní obory nejpozději do 1.3.2021 (osobně nebo doporučeně poštou)
 • Podání přihlášky pro nástavbové obory nejpozději do 1.3.2021 (osobně nebo doporučeně poštou)
  • přihlášení uchazeči budou obeslání pozvánkou s přesnými instrukcemi.

Přijímací zkoušky

 • V případě, kdy počet uchazečů je menší nebo roven počtu volných míst, rozhodne 8.3.2021 ředitel školy, že se jednotná přijímací zkouška nekoná. O této skutečnosti bude do 19.3.2021 informovat  zákonné zástupce uchazeče e-mailem, telefonicky nebo doporučeným dopisem a zveřejní tuto informaci na webových stránkách školy v sekci přijímací řízení.
 • uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) ve dvou termínech:
  • 1. termín: 3.5.2021 – na škole, která je uvedena v přihlášce na jako první
  • 2. termín: 4.5.2021 – na škole, která je uvedena v přihlášce jako druhá
  • V případě, že se na škole JPZ bude konat pouze na 1 ze škol uvedených na přihlášce, uchazeč koná JPZ v obou termínech na této škole.
 • Náhradní termín:
  • může konat žák, který se z řádného termínu omluvil řediteli školy, ve které měl zkoušku konat a ten omluvu uzná
  • 1. termín: 2.6.2021
  • 2. termín: 3.6.2021
 • pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.
 • Jednotná přijímací zkouška (JPZ):
  • český jazyk a literatura (doba trvání testu 60 minut)
  • matematika (doba trvání testu 70 minut)
  • Zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky: Zkušební schéma JPZ 2020/2021
 • Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
  • seznam přijatých i nepřijatých uchazečů s přidělenými registračními čísly a dosaženým počtem bodů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy 19.5.2021 a nejpozději 2 dny od zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.
 • Odevzdání zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit.
  • Přijatý uchazeč zájem o studium potvrzuje odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy 2.6.2021, nejpozději do 4.6.2021

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 pro maturitní obory

 • Bodový systém hodnocení uchazečů:
  • prospěch na ZŠ
   • průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy – max. 15 bodů
   • průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy – max. 15 bodů
  • prospěch při studiu učebního oboru – u uchazečů nástavbového studia
   • průměrný prospěch za 1. pololetí 2. ročníku – max. 15 bodů
   • průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku – max. 15 bodů
  • preferenční body – max. 10 bodů
   • uděluje ředitelka školy za školní i mimoškolní aktivity uchazeče
  • výsledky jednotných přijímacích zkoušek (tvoří nejméně 40% celkového hodnocení)
   • český jazyk a literatura – max. 30 bodů (= 50 bodů z testu)
   • matematika – max. 30 bodů (= 50 bodů z testu)

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 pro učební obory:

Obor Počet přijímaných uchazečů
29-54-H/01 Cukrář 30
65-51-H/01 Kuchař – číšník 30
669-51-H/01 Kadeřník 30
 • Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají
 • Podání přihlášky nejpozději do 1.3.2021 (osobně nebo doporučeně poštou)
  • přihlášení uchazeči budou obesláni pozvánkou k přijímacímu řízení, které proběhne nejdříve od 19.5.2021 v budově školy.
 • Nepřijatým uchazečům bude předáno písemné rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu zvoleného oboru a poučení o možnosti podání žádosti o nové rozhodnutí.
 • Odevzdání zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit.
  • Přijatý uchazeč zájem o studium potvrzuje odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 2.6.2021, nejpozději do 4.6.2021

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 pro učební obory

Ostatní informace o přijímacím řízení:
 • Neodevzdá-li uchazeč zápisový lístek v řádné lhůtě, tj. do , zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, a to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí.
 • Nepřijatým uchazečům se výsledek oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.
 • Žádost o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, na SŠ.
 • Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení.
 • Stanovení dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele školy a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělávání. Informace o dalších kolech přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a taktéž na webových stránkách KÚ.
 • Uchazeči o obor ve 2. kole přijímacího řízení mohou zaslat přihlášku na sekretariat@hssilherovice.cz nebo poštou na adresu školy. Počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení není omezen.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů nebo nutnosti změny termínu přijímacího řízení z důvodu nemoci žáka či kolize termínů se obraťte na studijní referentku:

Andreu Krenželokovou,

telefon: 592 750 853,

e-mail: studijni@hssilherovice.cz

Dokumenty ke stažení:

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce: http://www.cermat.cz.

Český jazyk a literatura:

JPZ 2020 český jazyk – didaktický test zadání

JPZ 2020  český jazyk – záznamový arch 

JPZ 2020 český jazyk – řešení 

Matematika:

JPZ 2020 matematika – didaktický test zadání

JPZ 2020 matematika – záznamový arch 

JPZ 2020 matematika – řešení

Kompletní informace k přijímacímu řízení včetně interaktivního formuláře přihlášky ke vzdělávání,  vzorově vyplněné přihlášky a ilustračních testů naleznete rovněž na  http://www.cermat.cz.

Sledujte nás na Instagramu