PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení na střední školy se řídí platnou legislativou.

 • zákonem č. 561/2004 Sb.,  Školský zákon
 • vyhláškou  č. 353/2016 Sb., Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání
 • zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním  a vyšším odborném vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 pro maturitní obory:

Obor Počet přijímaných uchazečů
29-42-M/01 Analýza potravin 25
65-42-M/02 Cestovní ruch 30
65-42-M/01 Hotelnictví 60
53-41-M/02 Nutriční asistent 25
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 20
 • podání přihlášky nejpozději do 2.3.2020 (osobně nebo doporučeně poštou)
  • přihlášení uchazeči budou obeslání pozvánkou s přesnými instrukcemi.
 • přijímací zkoušky
  • uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) ve dvou termínech:
   • 1. termín: 14.4.2020
   • 2. termín: 15.4.2020
   • započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.
  • náhradní termíny: 13.5.2020 a 14.5.2020
  • pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.
  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ):
   • český jazyk a literatura
   • matematika
 • zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
  • seznam přijatých i nepřijatých uchazečů s přidělenými registračními čísly a dosaženým počtem bodů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.
 • odevzdání zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit.
  • Přijatý uchazeč zájem o studium potvrzuje odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 pro maturitní obory

 • Bodový systém hodnocení uchazečů:
  • prospěch na ZŠ
   • průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy – max. 50 bodů
   • průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy – max. 50 bodů
  • prospěch při studiu učebního oboru – u uchazečů nástavbového studia
   • průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku – max. 50 bodů
   • průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku – max. 50 bodů
  • preferenční body – max. 10 bodů
   • uděluje ředitelka školy za školní i mimoškolní aktivity uchazeče
  • výsledky jednotných přijímacích zkoušek (nejméně 60% celkového hodnocení)
   • český jazyk a literatura – max. 50 bodů
   • matematika – max. 50 bodů

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 pro učební obory:

Obor Počet přijímaných uchazečů
29-54-H/01 Cukrář 30
65-51-H/01 Kuchař – číšník 30
669-51-H/01 Kadeřník 40
 • přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají
 • podání přihlášky nejpozději do 2.3.2020 (osobně nebo doporučeně poštou)
  • přihlášení uchazeči budou obeslání pozvánkou k přijímacímu řízení, které proběhne 22.4.2020 ve 14 hod v budově školy.
 • Nepřijatým uchazečům bude předáno písemné rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu zvoleného oboru a nabídnuta volná kapacita v jiném oboru
 • odevzdání zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit.
  • Přijatý uchazeč zájem o studium potvrzuje odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 pro učební obory

Ostatní informace o přijímacím řízení:
 • Neodevzdá-li uchazeč zápisový lístek v řádné zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, a to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Nepřijatým uchazečům se výsledek oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.
 • Odvolání uchazeče proti výsledku  rozhodnutí SŠ o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí na SŠ.
 • Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení.
 • Stanovení dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele školy a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělávání. Informace o dalších kolech přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a taktéž na webových stránkách KÚ.
 • Počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení není omezen.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů nebo nutnosti změny termínu přijímacího řízení z důvodu nemoci žáka či kolize termínů se obraťte na studijní referentku Andreu Krenželokovou, telefon: 595054106, e-mail: studijni@hssilherovice.cz

Dokumenty ke stažení:

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce: http://www.cermat.cz.

Český jazyk a literatura:

JPZ 2019 český jazyk – didaktický test zadání

JPZ 2019  český jazyk – záznamový arch 

JPZ 2019 český jazyk – řešení 

Matematika:

JPZ 2019 matematika – didaktický test zadání

JPZ 2019 matematika – záznamový arch 

JPZ 2019 matematika – řešení

Zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky: Zkušební schéma JPZ 2019/2020

Kompletní informace k přijímacímu řízení včetně interaktivního formuláře přihlášky ke vzdělávání,  vzorově vyplněné přihlášky a ilustračních testů naleznete rovněž na  http://www.cermat.cz.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.