Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou – 1. kolo

Cestovni ruch

Hotelnictví

Analyza potravin

Kosmetickesluzby

Podnikani

Výsledky přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem – 1. kolo

Cukrar

Kuchar-cisnik

Kadernik

 

Přijímací řízení ve školním  roce  2017/2018

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky,  přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

Přijímací řízení na naší škole proběhne v termínu daném platnou legislativou ( termín bude upřesněn do 31.1. 2018). Přihlášení uchazeči budou obeslání pozvánkou s přesnými instrukcemi. Výsledek přijímacího řízení bude sdělen zákonnému zástupci uchazeče, popřípadě plnoletému uchazeči.

Přihláška ke studiu musí být odevzdána na sekretariátě ředitelky školy nejpozději do 1.3.2018. Odevzdání je možné provést osobně nebo poštou (nejlépe doporučeně).
Přijímací zkoušky jsou jednotné testy pro všechny uchazeče na obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Každý uchazeč může konat JPT ve dvou termínech. Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.
Testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají:

12. 4 2018 (1. termín) a  16.4. 2018 ( 2. termín).

Náhradní termíny : 10.5. 2018  a 11. 5. 2018.

Pro uchazeče na obory vzdělávání ukončené výučním listem se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči se svými zákonnými zástupci budou dopisem pozváni k přijímacímu řízení, které se bude konat dne 23.4. 2018.

Nepřijatým uchazečům bude  předáno písemné rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu zvoleného oboru a nabídnuta volná kapacita na jiných oborech.

Termíny dalších kol přijímacího řízení budou průběžně zveřejňovány na stránkách školy.

Přehled oborů otevřených pro školní rok 2018/19

Obor Počet přijímaných uchazečů
29-54-H/01 Cukrář 30
65-51-H/01 Kuchař – číšník 30
669-51-H/01 Kadeřník 40
65-51-L/51 Gastronomie 20
64-41-L/51 Podnikání 20
65-42-M/01 Hotelnictví 60
65-42-M/02 Cestovní ruch 30
69-41-L/01 Kosmetické služby 30
29-42-M/01 Analýza potravin 25

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů nebo nutnosti změny termínu přijímacího řízení z důvodu nemoci žáka či kolize termínů se obraťte na studijní referentku Andreu Krenželokovou, telefon: 595054106, e-mail: studijni@hssilherovice.cz

Uchazeči, kteří budou přijati do 1. ročníku  všech oborů ( kromě nástavbového),  neplatí ve školním roce 2018/19 školné za 1. ročník.

Přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/ 2019 – kritéria přijetí

Obory vzdělání s maturitní zkouškou: v rámci přijímacího řízení 1. kola se konají přijímací zkoušky – jednotné testy z CJL a MA.

Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Data každého uchazeče  o studium na SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. budou zpracována v systému Bakaláři. Z přihlášek  budou do systému zavedena osobní data uchazeče a údaje o průměrném prospěchu za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Pro hodnocení bude použit bodový systém hodnocení. Všechny hodnocené parametry budou převedeny na body.

Prospěch na ZŠ:  průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy –  50 bodů , průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy – 50 bodů.

Nástavbobé studium: průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku –  50 bodů , průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku – 50 bodů

Preferenční body – 10 bodů : uděluje ředitelka školy za doložené mimoškolní aktivity uchazečů, účast na soutěžích  a pokračování v rodinné tradici.

Výsledky jednotných testů z CJL – 50 bodů  a MAT – 50 bodů: hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a testu z MA.

Výsledky přijímacího řízení u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly s dosaženým počtem bodů.

 

65-42-M/01 Hotelnictví

 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy ZŠ bez známky nedostatečná v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor
 • úspěšné složení testů z CJL a MA

69-41-L/01  Kosmetické služby

 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy ZŠ bez známky nedostatečná v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor
 • úspěšné složení testů z CJL a MA

65-42-M/02 Cestovního ruch

 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy ZŠ bez známky nedostatečná v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • úspěšné složení testů z CJL a MA

29-42-M/01 Analýza potravin

 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy ZŠ bez známky nedostatečná v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor
 • úspěšné složení testů z CJL a MA

Obory vzdělání s výučním listem:   v rámci přijímacího řízení se nekonají přijímací zkoušky.

65-51-H/01  Kuchař – číšník

 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy ZŠ
 • prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor

29-54-H/01  Cukrář

 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy ZŠ
 • prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor

69-51-H/01 Kadeřník

 • zájem o obor
 • absolvent 9. třídy ZŠ
 • prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor

Nástavbové obory  vzdělání s maturitní zkouškou:

65-41-L/51 Gastronomie

 • zájem o obor
 • vyučen oboru v oblasti gastronomie ( výuční list předložit v září 2018)
 • prospěch za 2. pololetí 2. ročníku a 1.pololetí 3. ročníku SŠ
 • úspěšné složení testů z CJL a MA
 • 65-41-L/51 Podnikání
 • zájem o obor
 • vyučen v oboru ( výuční list předložit v září 2018)
 • prospěch za 2. pololetí 2. ročníku a 1.pololetí 3. ročníku SŠ
 • úspěšné složení testů z CJL a MA

Ostatní informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení na střední školy se řídí následujícími právními předpisy a dokumenty:

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů

vyhláškou  č.353/2006 Sb.., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ve středních školách, ve znění pozdějších přepisů

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním  a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky do prvního kola přijímacího řízení.
 • Přihláška do denní formy vzdělávání do prvního kola se podává řediteli střední školy osobně nebo poštou do  1. 3. 2018 – podává sám uchazeč nebo jeho zákonný zástupce
 • Výsledky přijímacího řízení u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě v SŠ i na webu. Písemné rozhodnutí o přijetí se přijatým vydává pouze na základě žádosti žáka a zákonného zástupce.
 • Přijatý uchazeč zájem o studium potvrzuje odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 • Neodevzdá li zápisový lístek zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, a to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Nepřijatým uchazečům se výsledek oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.
 • Odvolání uchazeče proti výsledku  rozhodnutí SŠ o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí na SŠ.
 • Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení.

Stanovení dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele školy a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání. Informace o dalších kolech přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a taktéž na webových stránkách KÚ.

Počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení není omezen.

Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Všechny potřebné dokumenty naleznete na detailu konkrétního oboru

Naše škola s ohledem na to, že žáci všech oborů konají v rámci vzdělávání odbornou a učební praxi,  vyžaduje potvrzení přihlášky lékařem u všech oborů vzdělání, mino obory: Cestovní ruch, Gastronomie, Podnikání

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2017:

 

Kompletní informace k přijímacímu řízení včetně interaktivního formuláře přihlášky ke vzdělávání,  vzorově vyplněné přihlášky a ilustračních testů naleznete rovněž na  http://www.cermat.cz.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.