Analýza potravin

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 500,- Kč, ve školním roce 2020/2021 žáci 1. ročníku bez školného.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021: Posuzován je průměrný prospěch za
    2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
    Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury
    a matematiky.

Čtyřletý obor vzdělání s maturitou zaměřující se na složení a kvalitu potravin. Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění ve všech oborech potravinářského průmyslu, především v laboratořích a obchodních potravinářských řetězcích. Absolvent bude disponovat znalostmi jednotlivých potravinářských technologií, kompetencemi v oblasti hygieny provozu, HACCP a v oblasti potravinářské legislativy. Absolventi také získají praktické dovednosti v oblasti potravinářské mikrobiologie a chemie potravin.Uplatnění tedy budou mít ve firemních, akreditovaných i státních laboratořích. Na vzdělání dosažené v tomto oboru navazuje univerzitní vzdělání na Vysoké škole chemicko-technologické v  Praze, Univerzitě Pardubice,  Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně, Mendelově univerzitě v Brně.

Praktická příprava studentů probíhá v rámci laboratorních cvičení v laboratořích školy. Je kladen důraz na komplexní pochopení problematiky analýzy potravin a technologického postupu výroby potravin. Laboratorní cvičení jsou doplněna odbornými workshopy, exkurzemi a odbornými praxemi, které probíhají převážně ve smluvních laboratořích mimo školu.

Po dobu studia mají studenti možnost rozšiřovat svůj obzor v rámci spolupráce na národních projektech pro oblast potravinářství a svou účastí na přednáškách, které jsou zaštítěny špičkovými odborníky z řad různých výrobních a kontrolních institucí.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

 

Název oboru Analýza potravin
Kód oboru 29-42-M/01
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 29-42-M/01 Analýza potravin (č. j. 12 698/2007-23)
Měsíční školné 500,- Kč, ve školním roce 2020/2021 žáci 1. ročníku  bez školného
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 671/2004 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 3, 9a, 22 a 26.

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.