Analýza potravin – laborant

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 600,- Kč
  • Sleva na školném: Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch do 1,20 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 100 %. Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch od 1,21 do 1,50 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 50 %.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/202: Kritéria budou upřesněna do konce ledna 2024.

Čtyřletý obor vzdělání s maturitou zaměřující se na složení a kvalitu potravin. Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění ve všech oborech potravinářského průmyslu, především v laboratořích a obchodních potravinářských řetězcích. Absolvent bude disponovat znalostmi jednotlivých potravinářských technologií, kompetencemi v oblasti hygieny provozu, HACCP a v oblasti potravinářské legislativy. Absolventi také získají praktické dovednosti v oblasti potravinářské mikrobiologie a chemie potravin. Uplatnění tedy budou mít ve firemních, akreditovaných i státních laboratořích. Na vzdělání dosažené v tomto oboru navazuje univerzitní vzdělání na Vysoké škole chemicko-technologické v  Praze, Univerzitě Pardubice,  Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně, Mendelově univerzitě v Brně.

Praktická příprava studentů probíhá v rámci laboratorních cvičení v laboratořích školy. Je kladen důraz na komplexní pochopení problematiky analýzy potravin a technologického postupu výroby potravin. Laboratorní cvičení jsou doplněna odbornými workshopy, exkurzemi a odbornými praxemi, které probíhají převážně ve smluvních laboratořích mimo školu.

Po dobu studia mají studenti možnost rozšiřovat svůj obzor v rámci spolupráce na národních projektech pro oblast potravinářství a svou účastí na přednáškách, které jsou zaštítěny špičkovými odborníky z řad různých výrobních a kontrolních institucí.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Analýza potravin
Kód oboru 29-42-M/01
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 29-42-M/01 Analýza potravin (č. j. 12 698/2007-23)
Měsíční školné 600,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna do konce ledna 2024.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 3, 9a, 22, 26.

Informace k přihlašování na střední školy

Sledujte nás na Instagramu